Sunday, May 20, 2007

कार्यालयात वारंवार दिसणा~या युवतीस..........

तुला पाहण्यापासून मला रोखणार तरी कोण ?
इथे माझाच नाही ताबा मझ्या डोळ्यांवरती दोन...

नकळत माझ्या वळती केव्हा तुझ्याकडे ते मज न कळे
उष्ण तव्यावर जैसे लोणी तैसे माझे मन वितळे
आडथळे मग कुठले उतरी अचूक साधला जाई कोन
आणि उरतच नाही ताबा माझ्या डोळ्यांवरती दोन...

नशा रुपाची तुझ्या वाहते डोळ्यातून माझ्या ह्रदयी
आठवते ना मग धूरकांडी मदिरा प्याला वा सुरई
तुला पहावे हेच व्यसन मग आनंदाला येई लोण
आणि उरतच नाही ताबा माझ्या डोळ्यांवरती दोन...

कधी तुझी ती नजरभेट गे अचूक करी घायाळ मला
तुझिया एका भेटीसाठी प्राशीन सखये हलाहला
कसे कळावे तुला गूज हे सदैव हाती तुझिया फोन
हेवा वाटत राही त्याचा डोळ्यांना या माझ्या दोन...

तुला पाहण्यापासून मला रोखणार तरी कोण ?
इथे माझाच नाही ताबा मझ्या डोळ्यांवरती दोन...