Saturday, April 16, 2011

:(

कामाने भरलेले सगळे लोक
मनेही कामाने भरलेली चोख
कोणापाशी ओतावं आत जे साठतयं?
मला फार एकटं वाटतयं..

दारे-खिडक्या सताड उघड्या
बाहेर पडू देत नाहीत अदृश्य बेड्या
खिडकीतल्या आभाळात मळभ साठतयं...
मला फार एकटं वाटतयं...

गंजलेलं दार करकरतयं फार
मनात आणतयं उदास विचार
टाळू ज्याला जातो तेच येउन गाठतयं
मला फार एकटं वाटतयं..

मिणमिणता उजेड पेटलेली वात
चाचपडतो ठेचाळतो अंधारात
डोळ्यापुढचे भविष्य गोठतयं
मला फार एकटं वाटतयं..

:(

Tuesday, April 5, 2011

रंगात तुझ्या रंगते

रंगात तुझ्या रंगते
स्वप्नात आज जागते...

अधरांवर पावा तुझ्या
मन माझे नादावते...

स्पर्शात पाझरे सुधा
शतजन्मतृषा भागते...

उमलती नव्या भावना
बोबडे सुख रांगते...