Thursday, March 3, 2011

पोहरा

आड ओसंडून वाहे भिजे सानुला पोहरा
त्याच अमृतधारेचे अर्ध्य देतसे भास्करा

देहभान हरपले नुरे शिणवटा सारा
गारव्याच्या झुळकांनी हले बांधलेला दोरा

गती चक्राची बिलोरी आवर्तन घडवीते
कधी वर कधी खाली, कधी मधी अडवीते

पाणी पोचावे शिवारी खळखळा पटातून
हिरवाई पसरावी पानतून रानातून

- स्वानंद
http://amrutsanchay.blogspot.com

No comments: